ייפוי כח מתמשך

Spread the love

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי רשמי, המיועד להבטיח כי ענייניו של מייפה הכוח יוכלו להמשיך להתנהל בצורה תקינה על ידי מיופה הכוח, במקרה בו לא יוכל עוד לקבל החלטות על חייו באופן עצמאי. ייפוי כוח מתמשך הוא נושא הכפוף להוראות החוק, ועל כן יש לפעול בטרם עת ובצורה מסודרת להכנתו וליישומו כנדרש

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי רשמי, באמצעותו מעניק מייפה הכוח למיופה הכוח את היכולת לקבוע כיצד יטופלו ענייניו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל, מכל סיבה שהיא, לטפל בהם בעצמו. סיבות שכיחות כוללות: תאונה, זקנה, מחלה קשה, מוגבלות נפשית, מוגבלות שכלית ואף מוגבלות פיזית, הפוגעות ביכולתו של אותו אדם לנהל את חייו באופן עצמאי ולקבל החלטות על חייו בצורה מודעת ואפקטיבית.

מי מספק חוות דעת לייפוי כוח מתמשך?

קיימים שני שלבים בתהליך :

שלב ראשון: חוות דעת מרופא מומחה לפסיכוגריאטריה

שלב שני: פנייה לעורך דין שעבר הכשרה

שלב ראשון ישב לפנות לרופא מומחה לפסיכוגריאטריה אשר יוכל לעשות בדיקה ואבחנה של המטופל מבחינת רפואית שאדם כשיר לקבל החלטות רפואיות ומשפטיות ובשלב השני לפנות לעורך דין אשר עבר הכשרה מתאימה( יש כיום קורסים ייעודיים אשר עוברים עורכי דין על מנת לטפל במקרים מסוג זה).

מי יכול להיות מייפה או מיופה כוח?

הן מיופה הכוח, שבידיו ניתנת הסמכות לקבל החלטות בקשר לחייו של מייפה הכוח, והן מייפה הכוח עצמו, שנקרא “ממנה”, חייבים להיות בגירים מעל גיל 18. הממנה יכול להעניק את ייפוי הכוח לכל אדם שיש לו אתו יחסי אמון וקרבה, או לאיש מקצוע בעל מומחיות רלוונטית, ועליו לעשות זאת כאשר הוא כשיר שכלית ומודע למעשיו. אדם אשר חלים עליו אחד או יותר מן התנאים הבאים, לא יוכל להתמנות למיופה כוח:

אדם שמונה לו אפוטרופוס

עורך הדין או איש המקצוע הרפואי שהחתים על ייפוי הכוח

אדם שהוכרז כפושט רגל על ידי בית המשפט, או כלקוח מוגבל על ידי בנק ישראל

אדם המעניק לממנה טיפול רפואי בתשלום

אדם המספק לממנה מקום מגורים תמורת תשלום, למעט קרוב משפחה

אדם שכבר מונה כמיופה כוח של 3 אנשים שאינם בני משפחתו

כמה מיופיי כוח ניתן למנות?

הממנה יכול למנות כל מספר של מיופי כוח כרצונו. באפשרותו למנות מיופה כוח יחיד, וכן למנות מיופה כוח אלטרנטיבי שאליו יועברו הסמכויות במידה ומיופה הכוח הראשי לא יוכל או לא ירצה לפעול על פי הוראות ייפוי הכוח. במקרה של מינוי מספר מיופיי כוח במקביל, מומלץ מאוד לקבוע בצורה ברורה את היקף הסמכויות ותחומי האחריות של כל אחד מהם, את הדרישה כי יפעלו במשותף או בנפרד, ואף להגדיר מיופה כוח ספציפי שיוכל להכריע במקרים של מחלוקת.

כמו כן, במסגרת ייפוי הכוח, יכול הממנה להגדיר “אנשים מיודעים”, שיקבלו ממיופה הכוח מידע, דיווחים ועדכונים באופן שוטף או ספציפי. כמו כן, יכול הממנה לקבוע כי האפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

אילו החלטות רשאי מיופה הכוח לקבל?

היקף וטווח ההחלטות והסמכויות של מיופה הכוח, נקבעים על ידי הממנה במסגרת ייפוי הכוח. סמכויות אלה יכולות להיות מוגדרות למצבים ספציפיים או לכל מצב בו לא יוכל הממנה לעסוק עוד בענייניו, והוא יכול להיות ממוקד בנושאים ספציפיים, או להיות כולל וגורף:

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים – מיופה הכוח רשאי לקבל החלטות לגבי חייו האישיים של הממנה, רווחתו האישית, צרכי היומיום שלו, מקום מגוריו, בריאותו, צרכיו הגופניים, החברתיים והנפשיים.

ייפוי כוח רפואי – ייפוי כוח המתייחס לעניינים רפואיים ולבריאותו של הממנה בלבד.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש – מתייחס לכל רכושו, נכסיו והתחייבויותיו של הממנה.

הממנה יכול לקבוע כי מיופה הכוח יוכל לקבל את כל ההחלטות העתידיות לגביו על פי שיקול דעתו, או לחלופין, להגדיר את תוכן ההחלטות שיתקבלו בכל תחום ונושא, וזאת במסגרת סעיף “הנחיות מקדימות” לייפוי הכוח.

במקרים בהם נדרש מיופה הכוח על פי ייפוי הכוח המתמשך, לבצע פעולה או לקבל החלטה בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כזאת שתוביל לפגיעה מהותית בממנה, נאסר על המיופה לפעול על פיה, ועליו לפנות לבית המשפט לקבלת הוראות כיצד עליו לפעול.

איך עושים ייפוי כוח מתמשך?

כדי לעשות ייפוי כוח מתמשך, על הממנה לגבש תחילה את תוכן ייפוי הכוח כשהוא מודע למעשיו וכשיר שכלית. על מיופה הכוח לחתום על ייפוי הכוח המתמשך בפני עורך דין או בפני בעל מקצוע בעל ייפוי כוח רפואי, לאחר שקרא וקיבל על עצמו את כל תוכנו, על כל חלקיו. את ייפוי הכוח המתמשך החתום, יש להפקיד במרשם המנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי.

מתי נכנס ייפוי כוח מתמשך לתוקף?

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף מרגע שהממנה כבר אינו מסוגל להבין שכלית את הנושא שלשמו נתן את ייפוי הכוח, בהתאם להוראות ספציפיות שהשאיר הממנה (בקרות אירוע פסיכיאטרי, מחלה קשה או למשל בכפוף להחלטה משותפת של מיופה הכוח עם משפחתו הקרובה של הממנה). במידה ולא ניתנו הוראות מיוחדות על ידי הממנה, ייכנס ייפוי הכוח לתוקף על פי חוות דעת רפואית על מצבו של הממנה.

עם כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, יודיע על כך מיופה הכוח לאפוטרופוס הכללי, שיאשר או ידחה את ההודעה וישלח על כך הודעה לממנה ולאנשים מיודעים, אם הוגדרו. תוקף ייפוי הכוח המתמשך פוקע על פי ההגדרות הקבועות בחוק (למשל פטירת הממנה או מיופה הכוח, על פי רצון הממנה או על פי החלטת בית משפט).

האם מיופה הכוח זכאי לשכר?

במסגרת ייפוי הכוח, יכול הממנה להחליט כי מיופה הכוח יקבל שכר, ובמקרה כזה יהיה עליו גם לנקוב בגובה השכר. ככלל, מיופה הכוח זכאי להחזר הוצאות סבירות הנובעות ממילוי תפקידו.